18

Lägesrapport 13/6
20190613

Som framgår av förra lägesrapporten lovade kommundirektören i ett mail 14/5 att återkomma med ett svar rörande giltigheten av uppsägningen. Har ännu inte sett till något.......

Kommunstyrelsen visade vid sitt junisammnaträde att man har en gräns för hur stor inkompetens hos omsorgsnämnden man tolererar. För andra gånger återremmiterades den utredning man begärt med en plan för behovet av bostäder för boende med särskild service enligt LSS.

Kommunstyrelsen har ansvar för att bevaka hur nämnderna sköter sina uppgifter.
Utifrån detta sände jag den 12/6 denna skrivelse till kommunstyrelsen.

Till
Kommunstyrelsen
Hedemora kommun.

Utifrån kommunallagen 6 kap 1 § vill undertecknad som kommunmedborgare och som ordförande för en av de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning fästa kommunstyrelsens uppmärksamhet på mycket allvarliga brister i det sätt som omsorgsnämnden hanterar en avveckling av en gruppbostad enligt LSS. Nämnden har helt försummat att ta sitt ansvar för styrning av processen, som i alla delar drivs på tjänstemannanivå.

Ett så genomgripande beslut som det innebär att bli tvingad att flytta från sin bostad omgärdas i vår lagstiftning och i internationella konventioner av omfattande rättigheter för berörda hyresgäster. Vid myndighetsutövning gentemot mot enskilda av denna art ställs i förvaltningslagen detaljerade krav på kommunens skyldighet att ge de berörda rätt till medverkan i beslutet och möjlighet till överklagan.

I detta ärende har inga av dessa krav uppfyllts. De boendes företrädare endast fått ett muntligt besked att bostaden kommer att vara avvecklad den 31/12 2019.

Bakgrunden till detta datum är att den aktuella gruppbostaden drivs i en fastighet som hyrs av en privat hyresvärd. Kontraktet löper till detta datum.. I en långsiktig plan för LSS-boenden som av omsorgsnämnden togs år 2013 uttalas att den aktuella gruppbostaden skall avvecklas ”så snart som möjligt” då den endast har plats för fyra boende.

Omsorgsförvaltningen har uppenbart tolkat detta som ett uppdrag att säga upp kommunens hyreskontrakt med hyresvärden så snart hyreskontraktet medger detta. Kontraktet löper till 31/12 2019, därefter med möjlighet till förlängning i perioder om tre år.
I december 2018 sades kontraktet upp av kommunens lokalstrateg på uppmaning av en tjänsteman vid omsorgsförvaltningen. Datum för avflyttning sattes till 31/12 2019.
Något aktuellt beslut som grund för detta har ej tagits av omsorgsnämnden.

En avveckling av ett boende i en förhyrd fastighet avslutas rimligen med en uppsägning av hyreskontraktet först när man försäkrat sig om att alla hyresgäster lämnat sin lägenhet och i laga ordning funnit en annan bostad. I det här fallet har man istället inlett avvecklingen med uppsägningen av kontraktet med ett datum för avflyttning som gör det omöjligt för hyresgästerna att fullfölja hävdandet av sina juridiska rättigheter.
Detta datum används nu gentemot de boendes företrädare på ett närmast utpressningsliknande sätt för att förmå dem att acceptera en flytt till en annan gruppbostad..

Omsorgsnämndens har givetvis ett ansvar att bevaka att den aktuella avvecklingsprocessen hanteras på ett sätt som ej på ett så flagrant sätt bryter mot gällande grundläggande principer för för rättssäkerhet och myndighetsutövning.

FUB har vid upprepade kontakter med omsorgsnämndens ordförande utan framgång vädjat om en rättssäker hantering av ärendet.
 
Utifrån ovanstående redogörelse hävdar undertecknad att

1. Kommunens uppsägning av det aktuella hyreskontraktet kan ej anses giltig då den enbart genomförts på tjänstemannanivå utan stöd av ett aktuellt beslut i omsorgsnämnden.

2. Uppsägningen av hyreskontraktet saknar rättslig förankring genom att det datum som satts för avflyttning förhindrar de berörda att fullfölja hävdandet av sina juridiska rättigheter.

3. Omsorgsnämnden har helt underlåtit att verkställa sin skyldighet att enligt gällande lagstiftning ge de berörda rätt att medverka i de beslut som rör avvecklingsprocessen och därmed även förhindrat deras möjlighet till överklagan.

4. Kommunstyrelsen bör ge omsorgsnämnden uppdrag att presentera en plan som säkerställer att avvecklingsprocessen genomförs på ett rättssäkert sätt med respekt för de berörda.

5. Hyresvärden bör snarast meddelas att uppsägningen av kommunens kontrakt i december 2018 saknar laga kraft och att hyrestiden därmed enligt kontraktet utökas med tre år.

Undertecknad emotser - som representant för en organisation som kommunen enligt lag har skyldighet att samverka med - kommunens bedömning rörande de fem ovan angivna punkterna.

Hedemora 12 juni 2019

Anders Bond
Ordförande Hedemora-Säter lokalförening av FUB.

Sågvägen 4
776 35 Hedemora