17

Lägesrapport 27/5

20190527

I förra lägesrapporten redovisade jag ett mejl till kommunchefen rörande giltigheten av uppsägningen av hyreskontraktet. Krävde där ett svar om kommunen anser att uppsägningen är giltig.

Fick inget svar så därför skickade jag nedanstående mejl den 14/5

********************************************************************************
Till 
Kommundirektör Annika Strand
Hedemora kommun
För drygt två veckor sedan skrev jag till dig angående avvecklingen av gruppbostaden Bodavägen.
Då jag inte fått något svar tolkar jag det som att vi är överens om att något i beslut i omsorgsnämnden som gör uppsägningen av hyreskontraktet giltig inte finns.
Om myndighetsutövning skulle ske med beslut som enbart grundas på flera år gamla planer utan att konkretiseras med aktuella beslut som delges de berörda och som kan överklagas, skulle vi ju inte kunna ta. ordet rättssäkerhet i vår mun.
Hyresvärden är medveten om att uppsägningen av kontraktet har en tveksam status. Han bör  nu få besked om att uppsägningen är ogiltig.
Och det därmed ges tid att se över frågan utifrån ett perspektiv som står i överensstämmelse med det som stadgas i vår förvaltningslag och annan lagstiftning.  
Anders Bond
FUB Hedemora-Säter

Den här gången kom ett svar omgående:
*****************************************************************************
Hej Anders Bond
Jag ska höra efter med omsorgsförvaltningen och deras hantering av saken. Har även bett vår lokalstrateg titta över uppsägningen av hyreskontraktet. Jag är som kommundirektör inte involverad i myndigheten omsorgs klienter och får inte gå in och titta i deras akter men jag hör efter med Lena Wilstrand och återkommer.
Med vänlig hälsning /Best regards
 
Annika Strand
Kommundirektör
Kommunstyrelseförvaltningen
Hedemora kommun

****************************************************************************

Fick det svar som Lena Wilstrand skrev till kommundirektören den 15/5

          

Hej!
Det är Madelen Linder vår lokalsamordnare som sagt upp det kontraktet så det är helt korrekt. Sen var det som jag sa att när brukaren/företrädaren tackar ja till annan erbjuden plats så ordnar vi med uppsägning och verkställighetsbeslut. En av tre har gjort det och där är alla papper klara och påskrivna. Någon har tackat nej till annan erbjuden plats vilken innebär att vi får tänka om i planering. Alla kommer att få ett verkställighetsbeslut och uppsägning av kontrakt när vi kommit så långt i planeringen. Ansvarig enhetschef Therese Hällström jobbar på och vi räknar med att det blir klart i höst för alla.
//Lena
 
Skrev genast till Lena Wilstrand med kopia till omsorgsnämndens ordförande den 16/5 16/5

*******************************************************************
Lena,
Så här skriver du som en kommentar till min skrivelse till kommundirektören:
”Det är Madelen Linder vår lokalsamordnare som sagt upp det kontraktet så det är helt korrekt.”
Uppenbart har du inte förstått att det spelar ingen som helst roll vilken tjänsteman som sagt upp kontraktet när den inte har gjorts utifrån ett aktuellt beslut i omsorgsnämnden.

Det finns inget sådant beslut. Det är ur ett myndighetsperspektiv helt absurt att hänvisa till att man för sex år sedan godkänt en rapport där det står att det vore önskvärt att avveckla  gruppbostaden.

FUB har som samverkanspartner gång på gång, och i olika sammanhang,påpekat detta.

Men trots detta har du och Therese för företrädarna hävdat att det är helt klart att Bodavägen kommer att vara avvecklad vid årets slut.

Frågan om uppsägningens giltighet är under utredning. Vilket självklart innebär att några insatser att försöka övertyga de boende och deras företrädare att en flytt måste ske före årets slut inte har något juridiskt stöd. Ni har på dessa falska premisser lyckats pressa en av företrädarna att gå med på en flytt.

Tänk noga på att det ni sysslar med är myndighetsutövning! Och i det sammanhanget finns klara lagregler hur ärenden skall handläggas.

I all vänlighet. Riskera inte att dra på dig ansvar för tjänstefel genom att fortsätta att agera på det sätt som förvaltningen gjort hittills i denna fråga.

Med vänliga hälsningar
Anders Bond
FUB Hedemora-Säter

********************************************************************

Inget svar, skrev ytteligare ett mejl till henne den 21/5 med kopia till omsorgsnämndens ordförande och kommundirektören

Hej Lena,
                                                        
Vid vårt första samverkansmöte lämnade jag över den här kopian av en artikel i Södra Dalarnas Tidning:

*****************************************************************************
Omsorgsnämnden i Hedemora skärper sig efter IVO-kritik
Hedemora kommun har en långsiktig plan på att minska antalet LSS-gruppbostäder. När boendet Verkstadsgatan skulle flyttas fick Omsorgsnämnden kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Men nu har kommunen vidtagit nödvändiga åtgärder, anser myndigheten.
IVO har bestämt är att varje gång ett LSS-gruppboende läggs ner ska ett nytt individuellt beslut fattas där de boende informeras om att de måste flytta. De ska också ges möjlighet att överklaga till Förvaltningsdomstolen.
När det gällde flytten av Verkstadsgatan fattades aldrig något sådant beslut. Men kommunen har lovat att skärpa till sig gällande kommande förändringar av det här slaget.
 I IVOs uppföljningsbeslut framgår att kommunen tagit kritiken på allvar.
 Kristian Åkergren 023-935 00 kristian.akergren@mittmedia.se 
 *****************************************************************************
Det IVO har gjort här är att påpeka att förvaltningslagen gäller precis i lika hög grad för personer med utvecklingsstörning som för alla andra. Och att en situation där någon tvingas byta boende är av sådan art att kommunen har skyldighet att ge de berörda möjlighet att hävda sina rättigheter. Och att det därmed inte enbart handlar om en förändrad verkställighet av ett beslut om gruppbostad.

Och därför krävs det ett skriftligt beslut med möjlighet att överklaga.

I förvaltningslagen 25 § stadgas ”Innan en myndighet fattar ett beslut i ett ärende ska den, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet”

Förvaltningslagen 33 § ”En myndighet som meddelar ett beslut i ett ärende skall så snart som möjligt underrätta den som är part om det fullständiga innehållet i beslutet, om det inte är uppenbart obehövligt
Om parten får överklaga beslutet ska han eller hon även underrättas om hur det går till.”

I det här fallet har de boende inte fått någon som helt skriftlig information. Och omsorgsnämnden har inte tagit något beslut vare sig om avvecklingen av gruppbostaden eller datum för avflyttning.
Nämnden har ej heller tagit något beslut om uppsägningen hyreskontraktet gällande gruppbostaden.

Det som pågår är alltså en myndighetsutövning på ren tjänstemannanivå som står i strid med alla  grundläggande principer för rättssäkerhet.

FUB kan givetvis inte acceptera detta.

Självklart måste du som ansvarig tjänsteman se till att du fortsättningsvis agerar på uppdrag av omsorgsnämnden i enlighet med gällande lagstiftning.
Nämndens ordförande har ingen delegation från nämnden som i detta fall kan ge dig stöd för ditt agerande.

Med vänlig hälsning
Anders Bond

FUB
************************************************************************

Den här brevväxlingen är är ett uttryck för FUB:s möjlighet till samverkan med omsorgsnämnden.

Vi krävde formell samverkan med nämndens orförande och ansvarig chef i höstas.
Det blev tre månatliga möten. Sedan förklarade ordföranden att han hade förhinder att närvara vid nästkommande möte och vi skulle få ett nytt datum.
Men det har vi inte fått....

För att ge perspektiv på i vilken kommunal miljö vi agerar kan jag citera rubriken på en ledare i den lokala tidningen: "Någonting är ruttet i Hedemora".

I denna beskrivs hur två nämnder, varav den ena är omsorgsnämnden, inte beviljats ansvarfrihet av revisorerna på grund av "väsentliga och uppenbara brister i nämndernas ansvarstagande" och "brister i styrning och intern kontroll". Men fullmäktige utnyttjade sin majoritet att ändå ge ansvarsfrihet. Och vid mötet fanns i fördragningslistan ingen punkt där revisorerna framträdde!

När det gäller omsorgsnämnden kritserades även stora kostnader för avgångsvederlag och rättegångskostnader. Vilket kom att medföra att omsorgsförvaltngens chef entledigades från sin post. I lokaltidningen förklarade kommundirektören att det berodde på att omsorgsnämnden saknade förtroende för henne. Vilket inte alls stämmer. I omsorgsnämndens protkoll kan man i stället läsa en ledamots klagomål på att man inte fått besked om enledigandet...

I somras slog kommunen ihop social- och omsogsförvaltningarna till en förvaltning. Och vi ser redan nu tecken på hur LSS-frågorna hanteras än mer inkompetent än tidigare. Vi senaste mötet i omsorgsnämnden presenterades en tjänstemannaskrivelse om framtida boende med ytterst beklämmande brister.
   
Läget är dystert. Som framgår av avdelningschefens mejl så arbetar förvaltningen ogenerat vidare utan att ta hänsyn till IVO:s krav på att följa förvaltningslagen. Man ser den påtvingade flytten enbart som en ändrad verkställighet av ett redan fattat beslut om gruppbostad.

Dock förefaller det som att man nu gjort en paus i kontakterna med företrädarna för att försöka förmå dem att ge upp och gå med på en flytt

Nämnden har inte tagit ett enda aktuellt beslut kring avvecklingen. Den körs helt på tjänstemannanivå. Påhejad av omsorgsnämndens ordförande som utan delegation anser sig stå för omsorgsnämndens syn.

Och nämnden vågar uppenbarligen inte ta upp frågan då det kan innebära att de boende och deras företrädare då skulle kunna sätta käppar i hjulet genom att utnyttja sina rättigheter som kommunal- och förvaltningslagarna ger som garant för vår rättsäkerhet.

Kampen går vidare. Att kräva konkreta svar från omsorgsnämnden och kommunstyrelsen är några alternativ.