13

Lägesrapport 19/3
190319

Mitt syfte med mötet med kommundirektören och kommunens jurist var att se på avvecklingsprocessen ur den nya förvaltningslagens perspektiv. Och utifrån detta fokusera på bristerna de boendes medverkan i processen.

Men mötet fick en annan inriktning då även förvaltningschefen och chefen för funktionsnedsättning
och sysselsättning deltog. Min ursprungliga efterlysning av ett nämndbeslut gällande uppsägningen av kontraktet gällde ju i första hand ett delgivet beslut som underlag för möjligheten att motsätta sig beslutet.

Men uppenbart är förvaltningsledningen stressad av att uppsägningen av kontraktet gjorts på tjänstemannanivå och försäkrade än en gång att det finns ett protokoll med ett nämndbeslut i en pärm som man tidigare nämnt. Men man har ännu ej hittat det på grund av att protokollen ej ligger i kronologisk ordning i pärmen!!!

Man hänvisade även åter till den tidigare så ofta nämnda tjänsteskrivelsen men lade denna gång till att det även framgår av budgethandlingarna att Bodavägen skall avvecklas. Och därmed hade nämnden så tydligt visat sin viljeinriktning att det ej behövdes något nytt beslut. Och att även de boende och deras företrädare på så sätt fått information om den förestående avvecklingen.

Helt klart är frågan om nämndbeslutet mycket viktigt. Vilken juridisk status har uppsägningen av kontraktet om den gjorts av en tjänsteman utan stöd av ett politiskt beslut?

Det framgick med all tydlighet att de boendes rätt att medverka i en process som handlar om deras hem och framtid inte är en en relevant faktor för kommun- och förvaltningsledningen i det här sammanhanget.

Min fråga om vad som händer om någon eller alla har avböjt förslagen till nytt boende den 31/12 besvarades med att det får man ta tag i då. Säkert är dock att det efter detta datum inte bedrivs någon gruppbostadsverksamhet där. Vill man bo kvar så blir det hemtjänsten som tar över.