<> *** Your Title Here ***

3

Några av de juridiska förutsättningarna
190227

En grundläggande princip i den kommunala demokratin är öppenhet och möjligheten att som medborgare överklaga beslut. Beslut av den genomgripande art som uppsägningen av detta hyreskontrakt innebär skall delges allmänheten på ett sådant sätt att den som vill överklaga beslutet kan visa att överklagandet skett inom tre veckor efter det att beslutet delgivits.

En hyresgäst, även den som hyr i andra hand, har rätt att motsätta sig en uppsägning av hyreskontraktet och låta tvisten avgöras av Hyresnämnden.

För en person som bor i en gruppbostad och som av kommunen uppmanas att flytta skall ett nytt individuellt beslut om boende fattas av kommunen. Beslutet skall även innehålla information om hur man överklagar beslutet.

Vid tidigare förflyttningar mellan gruppbostäder har kommunen ej fattat de individuella beslut som krävs. Efter anmärkning av IVO har kommunen lovat att fortsättningsvis uppfylla dessa krav. Några sådana beslut har dock ännu ej tagits i detta fall.

Kommunen har enligt LSS-lagen skyldighet att samverka med de organisationer som företräder dem som ges LSS-insatser. Besked om den planerade avvecklingen har ej delgivits FUB. Föreningen fick denna information av de boendes företrädare.

En rimlig juridisk princip är att ett hyreskontrakt som är under juridisk prövning gäller tills dess tvisten är avgjord,