<> *** Your Title Here ***

1

INLEDNING
190227

I slutet av november förra året kallades företrädarna för de fyra boende i gruppbostaden Bodavägen i Hedemora till ett möte där de fick beskedet att gruppbostaden skall avvecklas vid utgången av år 2019. Det skäl som uppgavs var att kommunen ej har råd att ha tomma platser i sina gruppbostäder.

Denna gruppbostad byggdes år 1999 av ett privat företag och hyrs av kommunen med ett kontrakt som kan sägas upp vid utgången av år 2019. Den har fyra lägenheter som kommunen hyr ut i andra hand med hyreskontrakt med 3 månaders uppsägningstid. Det finns ingen klausul om avstående från besittningsrätten..

Ingen av de boende vid Bodavägen har planer på att flytta. Skälet till att avveckla just denna gruppbostad är alltså inte att den nu eller inom en snar framtid har tomma platser. När besked om nedläggningen gavs fanns det i kommunen tre gruppbostäder som vardera hade en tom plats.
Två av dem i gruppbostäder i eller direkt anknytning till en stor institution, ett äldreboende,

Något tankar om hur man tänkt lösa boendesituationen för de fyra presenterades ej vid detta möte.
Företrädarna blev givetvis upprörda och oroade över att få ett besked som i strid med LSS-lagen fattats helt över deras huvuden .Och som innebär att en välfungerande gruppgemenskap bryts.

Någon samverkan med FUB som stipuleras i LSS har ej skett inför beslutet. Vi i styrelsen fick beskedet av de boendes företrädare i samband med att de som vädjade om stöd av FUB.

Det som sker ligger tyvärr helt i linje med det som under en lång rad år präglat LSS-verksamheten i Hedemora. Huvudfokus har varit att undvika tomma platser i kommunens gruppboenden. Man har genomfört många illa planerade tvångsförflyttningar med allvarliga hälsokonsekvenser för de berörda, även i några fall dödsfall en kort tid efter flytten.

Att kommunen försöker begränsa sina skyldigheter enligt LSS-lagen så långt det går är ingenting nytt.

I det här fallet har man gått ännu ett steg längre. Kommunen agerar på ett sätt som visar att man ej respekterar det faktum att svensk lagstiftning gäller alla medborgare. Även dem som omfattas av LSS-lagen.

Normala kommunala regler för beslut , dess delgivning och möjligheten att överklaga och hävda sin rätt har i detta fall sats ur spel.

Det som pågår är ytterst allvarligt. Det innebär en djup kränkning och en allvarlig diskriminering av personer som kommunen har skyldighet att ge förutsättningar för ett gott liv.

Det här är ingenting som bör passera i tysthet inom kommunens domäner. Av detta skäl skriver jag detta referat och mina kommentarer kring det som sker.

Detta dels för att det rimligen har ett stort allmänintresse och dels för att jag i egenskap av ordförande i den lokala FUB-föreningen mycket gärna tar emot kommentarer och tips som stöd för det fortsatta arbetet för att hävda de boendes rättigheter.