15

Brev till omsorgsnämndens ledamöter

190402

Om man åtager sig uppdraget att vara ledamot av kommunens omsorgsstyrelse kan detta vara ett utttryck för ett engagemang för personer som har behov av stöd av något slag för att kunna leva ett drägligt liv

Med ett sådant engagemang är man kanske även beredd att ta ett personligt initiativ för att ingripa om man ser att personer som har ansvar för utsätts för negativa, livsavgörande åtgärder på ett sätt som står i strid med gällande lagstiftning.

Den 3 april har kommunens omsorgsstyrelse sammanträde. På agendan finns ingenting som rör avvecklingen av gruppbostaden Bodavägen. Trots att det är det sista sammanträdet som ger möjlighet att upphäva förvaltningens uppsägning av hyreskontraktet innan hyresvärden kontrakterar en ny hyresgäst i fastigheten.

Enligt kommunallagen har varje ledamot rätt att väcka en fråga.

Av detta skäl skickade jag nedanstående mejl till nämndens ledamöter den 1 april
                            --------------------------------------------------
  
Till Omsorgsnämndens ledamöter

Omsorgsförvaltningen har tagit ett beslut som får mycket djupgående konsekvenser för de boende i en gruppbostad utan att kunna uppvisa ett protokoll som stödjer påståendet att det finns ett beslut i omsorgsnämnden i ärendet.
 
Nämndens ordförande hävdar fortfarande att det finns ett sådant beslut men att man ännu nte lyckats hitta det.. Han hänvisar i åter till den tjänstemannarapport från år 2013 där det uttrycks att det av ekonomiska skäl är önskvärt att avveckla gruppbostaden Bodavägen .”så fort som möjligt”

Även om man skulle hitta ett protokoll där nämnden ställer sig bakom denna rapport ersätter detta inte behovet av ett aktuellt beslut som ger de personer som nu bor i gruppbostaden möjligheten att hävda sina rättigheter utifrån gällande lagstiftning.

De boende i gruppbostaden omfattas av LSS-lagen vilket på intet sätt upphäver deras ställning gentemot annan lagstiftning som kommunallagen och förvaltningslagen.
 
Av förvaltningslagen framgår i § 25 att innan en myndighet fattar ett beslut i ett ärende ska den, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet.

Detta har ej skett, Företrädarna har ej fått någon information om hyreskontraktet innan det sades upp och har därför ej heller haft möjlighet att yttra sig över eller överklaga detta beslut

Ytterligare ur förvaltningslagen

41 § Ett beslut får överklagas om beslutet kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt.

35 § Ett beslut som får överklagas inom en viss tid får verkställas när överklagandetiden har gått ut, om beslutet inte har överklagats.

43 § Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot.

38 § En myndighet ska ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om
   1. den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och
   2. beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

Av ovanstående framgår att uppsägningen av hyreskontraktet har gjorts på ett felaktigt sätt i två avseenden
1. Uppsägningen har obehörigt gjorts av förvaltningen utan stöd av ett protokollfört beslut i nämnden
2 Uppsägningen har gjorts på ett sätt som står i strid med förvaltningslagens bestämmelser om rätt till medverkan och möjlighet till överklagan i beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt.

Utifrån dessa omständigheter bör den naturliga åtgärden vara att nämnden tar ett beslut enligt förvaltningslagen § 38 om att återta uppsägningen av det aktuella hyreskontraktet.

FUB har utan framgång vädjat till nämndens ordförande om att verka för detta.
Som samverkanspart vänder vi oss därför direkt till er förtroendevalda ledamöter.

Enligt kommunallagen 20 § får varje ledamot väcka ärenden i nämnden.
Hyresvärden har aviserat att han avvaktar ytterligare någon tid innan han träffar avtal med någon ny hyresgäst.

Hedemora – Säter lokalförening av FUB
Anders Bond
Ordförande
0225-134 34
070 750 16 12
bond.anders@gmail.com