<> *** Your Title Here ***

6

Möte med kommunens kommunalråd
190227

Kontaktade kommunstyrelsens sekreterare den 7/2 för att få information om rutinerna för delgivning av beslut. Resulterade i att hon såg till att jag fick ett möte med kommunalråden den 18/2.

Lämnade nedanstående sammanfattning vid slutet av mötet:

FUB, Anders Bond, 190218 ang. uppsägning av gruppbostad Bodavägen 4.

Uppsägningen är ogiltig då beslutet inte tagits av nämnden utan av tjänsteman i strid med kommunens regler. Detta har har även gjort det omöjligt att överklaga beslutet.

Uppsägningen innebär ett löfte till hyresvärden att att utflyttning sker 31/12 2019 vilket strider mot de boendes möjligheter att hävda sin besittningsrätt.

Om kommunen vill göra en juridiskt korrekt uppsägning av kontraktet måste omsorgsnämnden ta ett beslut i frågan med en delgivning som ger möjlighet till överklagan.

Tidpunkten för uppsägningen måste anpassas så att man är helt säker på att det vid angivet utflyttningsdatum i bostaden ej finns boende med gällande hyreskontrakt, eller som har en pågående juridisk process rörande rätten att bo kvar.

Den tjänsteman som undertecknat uppsägningen (lokalstrateg ) har av förvaltningschefen fått felaktigt besked om att det finns ett nämndbeslut i frågan. Något sådant beslut finns ej, vilket omsorgsnämndens ordförande bekräftat.

Begäran om att skicka uppsägningen fick lokalstrategen av gruppbostadens enhetschef på order av förvaltningsledningen. FUB har kontaktat förvaltningschefen för att få information om vilket beslut som avses som skäl för uppsägningen. Vi har trots löften inte fått ett mer preciserat svar än att det var ett beslut som togs år 2012.

Den här nedläggningen måste sättas i relation till en bedömning av framtida behov av platser vid gruppboenden. Och därmed även beakta möjligheten till utbyggnad till 5 platser.