21

Skratta eller gråta?

190916

Företrädaren för en av de boende vid Bodavägen ingav den 19/8 en överklagan till Förvaltningsrätten i Falun. Den 2/9 fick kommunen besked om att rätten öppnat ett mål för laglighetsprövning av uppsägningen av kommunens hyreskontrakt med den externa hyresvärden.

En överklagan ställs till Förvaltningsrätten men skickas till kommunen som vidarebefordrar den om kommunen ej har sin avsikt att förändra sitt beslut. Den togs emot av omsorgsförvaltningen den 19/8.

För att försöka få kommunen att förstå det lämpliga i att ej genomföra de förflyttningar av boende och personal som planerats till början av september innan rättens utslag kommit skrev jag ett mejl till kommunalrådet med begäran om en träff.

Men hon ansåg att det inte behövdes någon träff "När jag nu har undersökt ärendet, så kan jag konstatera att enligt kommunens syn på ärendet så har förvaltningen följt de rutiner som finns."
Skrev även till omsorgsnämndens ordförande i samma ärende. Men fick inget svar.

E-post konversationen kan läsas här

Så i linje med sina rutiner flyttades tre av de boende och den ordinarie personalen till andra gruppbostäder de första dagarna i september. Så i stället för att en gruppbostad med fyra boende har man nu en verksamhet med bara 1 boende. Personen som bor där har inte fått något nytt verkställighetsbeslut så det betraktas uppenbart fortfarande som en gruppbostad. Hans anhöriga rapporterar att han trivs ypperligt i denna situation med personal som bara finns där för honom.

Förvaltningen har nu sagt upp hans hyreskontrakt med senaste utflyttningsdatum vid årsskiftet. Företrädaren har dock aviserat att han motsätter sig detta med hänvisning till att det nu pågår en juridisk process rörande boendet.

Det som pågår inom kommunen nu kan väl utan reservation kallas för strutspolitik. Det vill säga att tro sig klara av svårigheter genom att inte låtsas om dem.

Det här framkommer gång på gång på ett så tydligt och konkret sätt att jag nu måste agera utifrån detta.

Ett exempel

Kommunens vidarebefordran av överklagan. För säkerhets skull skickade jag även företrädarens överklagan direkt till förvaltningsrätten. Det som händer då är att förvaltningsrätten sänder den till kommunen med påpekande att den kommit fel.
En vecka efter att jag personligen lämnat in den till kommunen hörde jag mig för om den sänts vidare till rätten. Och fick svaret att det skulle man göra idag. Men vad hade hänt om jag inte agerat på detta sätt?

Ett annat exempel.

Som jag tidigare redovisat lämnade jag i juni in en skrivelse till kommunstyrelsen där jag framförde kritik mot Omsorgsnämndens hantering av avvecklingen. Och gjorde fem påståenden som jag önskade svar på.
Skrivelsen kan läsas här .

Kommunstyrelsens beredning hanterade detta på gängse sätt genom att sända över skrivelsen till omsorgsnämnden med en begäran om att nämnden skall yttra sig över den vid sammanträdet den 4/9.

Detta fanns dock ej med som ett ärende när omsorgsstyrelsens verkställighetsutskott sammanträdde i augusti. Ej heller fanns ärendet med i den kallelse som skickades till ledamöterna inför sammanträdet den 4/9.

Men av protokollet framgår att nämnden behandlat ärendet vid detta sammanträde.
Och beslutat att ställa sig bakom ett yttrande som sitt skrivit av förvaltningen två dagar före sammanträdet. Skrivelsen och yttrandet fick ledamöterna alltså se först vid sammanträdet.

När jag begärde att få se yttrandet fick jag besked av sekreteraren att hon avvaktade en komplettering som omsorgsnämnden begärt. När jag skickade ett nytt mejl där jag påpekade att det inte stod något om komplettering i protokollet fick jag yttrandet med en förklaring att det rått ett missförstånd mellan sekreteraren och avdelningschefen.

Yttrandet kan läsas här

När jag väl fick se yttrandet fick jag en verkligen bekräftelse på hur illa omtyckt jag är utifrån mina enträgna försök att hävda att demokratiska rättigheter och lager även gäller personer med funktionshinder.

I stället för rubrik Yttrande till kommunstyrelsen står det Yttrande på skrivelsen till Anders Bond! Uppenbart vill man ge kommunstyrelsen rådet att sätta mig på plats genom att drämma i med att till och med kommunjuristen tycker att förvaltningen följt gällande regler och rutiner.

Nu var det ju inte om det som skrivelsen handlar om. Utan precis det motsatta. Att det finns lagar som gäller för myndighetsutövning som inte kan blunda för hur många interna regler man har i kommunen.

Den kommunala självstyrelsen omfattar tydligen också rätten att anställa avdelningschefer med alla grader av kompetens och omdöme....…

Vet inte om jag skall skratta eller gråta när jag ser att omsorgsnämnden i min kommun ställer sig bakom ett sådant här yttrande.

Men nu står hoppet till Förvaltningsrätten. Återkommer med fler rapporter.

Även om jag är medveten om att mina möjligheter att påverka kommunen med argument i princip är obefintliga tycker jag det är viktigt att fortsätta att beskriva hur man kan driva kommunal verksamhet Där man visar att man saknar både kompetens och respekt för rättssäkerhet.