<> *** Your Title Here *** 20
Lägesrapport 29/8

190829

I sina ansträngningar att övertala företrädarna för de boende vid Bodavägens gruppbostad har kommunen tagit ytterligare ett steg.

Man har gjort en plan för omplacering av gruppbostadens ordinarie personal till andra arbetsplatser den 2/9. Detta utifrån att man uppfattar att företrädarna för tre av de boende frivilligt accepterat en flytt detta datum.

En av de boendes företrädare har skriftligt avvisat flyttförslaget. Och i denna skrivelse till omsorgsnämnden begärt ett beslut av nämnden där det framgår att sonen måste flytta med information om hur man överklagar. Helt i linje med vad kommunen utfäst sig att göra efter kritik av IVO vid en tidigare avveckling av en gruppbostad.

En tid efter detta kom en skrivelse från avdelningschefen med texten: "Här kommer de dokument som finns sen tidigare beslut om avvecklingen av Bodavägen.
Bifogas även verkställighetsbeslutet"

De dokument som redovisas är beslut från omsorgsnämnden år 2013 där det framgår att man då godkände en plan för framtida boenden där det uttrycks att man önskar avveckla Bodavägen.

Det här är första gången kommunen skriftligt visar att omsorgsnämnden eller förvaltningen inte tagit något aktuellt beslut om verkställande av avvecklingen och formerna för denna.

Det verkställighetsbeslut som hänvisas till är undertecknat av gruppbostadens enhetschef. Det är utformat som ett erbjudande om flytt till en av de två gruppbostäder som företrädaren tidigare skriftligt avvisat. Denna gång med ett specificerat datum 19-09-02. Således ingen förändrad verkställighet rörande LSS 9§9.  Det framgår inte av detta dokument vad som sker om erbjudandet avvisas. Företrädaren har dock muntligt fått höra: "Då får han bo ensam med stöd av vikarier fram till årsskiftet och då måste han flytta"


Den företrädare som krävde ett beslut av omsorgsnämnden med överklagningshänvisning men inte fått ett sådant har nu skrivit en överklagan och vädjat till förvaltningsdomstolen att ändå acceptera sin överklagan.

Jag har via mejl till kommunen den 23/8 frågat vilket beslut som ligger bakom omplaceringen av gruppbostadens personal. Taget av vem och hur är det delgivet? Inget svar ännu.

Det är alltså nu officiellt klarlagt att kommunen driver en avvecklingsprocess som får djupgående följder för de berörda utan att ha fattat något beslut om verkställande av denna.

Man hänvisar endast till en plan som godkänts för sex år sedan.
Självklart kan ett seriöst myndighetsutövande inte utformas på detta sätt. Och de ansvariga kan inte vara okunniga om detta.

Kommunen har givit företrädarna besked om att det finns ett beslut som därmed givit en stark press att acceptera en flytt till ett annat boende. Uppsägningen av kontraktet har också gjorts utifrån den felaktiga förutsättningen att det finns ett behörigt beslut.

Kommunen har vilselett de boende om bakgrunden till avvecklingen av gruppbostaden. Och detta gäller även det underlag kommunens tjänsteman fick som underlag för uppsägning av hyreskontraktet med den privata hyresvärden.

Att vilseleda någon för egen vinning kan vara straffbart enligt vår lagstiftning. Men det kan lagföras bara om det handlar om ekonomi.
Att kommunen ageras så här för egen vinning står nog klart. Men man kan nog inte hävda att de vilseledda i första hand lider ekonomisk skada. Men mina kontakter med företrädarna för de boende visar att; de får betala ett högt pris i form av utsatthet och ett diskriminerande och respektlöst bemötande.

Som jag redovisat tidigare hade jag en kontakt med kommunens kommunalråd i februari. Lovades då en återkoppling av deras syn på min bedömning av giltigheten av uppsägningen av hyreskontraktet.
Någon sådan har jag ej fått.

Skickade därför ett mejl kommunalrådet (en av de två  jag träffade vid mötet har sedan dess skilts från uppdraget) där jag påminde om det tidigare mötet. Och begärde ett personligt sammanträffade med anledning av den situation som uppkommit då förvaltningen i praktiken tagit ett beslut om avveckling av gruppbostaden de 2/9 och en av de boende överklagat kommunens hantering av avvecklingen och skälet till den.

Fick då ett svar med följande lydelse:
********************************************************
28 aug. 2019 14:42

Hej Anders
 
Tack för ditt mail
Ja, det blev lite förändringar i den politiska ledningen i början av sommaren som tyvärr gjorde att din återkoppling inte blev av och det ber jag om ursäkt för.
När jag nu har undersökt ärendet, så kan jag konstatera att enligt kommunens syn på ärendet så har förvaltningen följt de rutiner som finns.
Om någon av de boendes företrädare har överklagat kommunens agerande så får vi invänta Förvaltningsrättens svar.
Jag kan därför inte se att en ytterligare träff oss emellan behövs.
 
 
Med vänlig hälsning/Best regards
 
CHRISTINA LUNDGREN (C)
Kommunstyrelsens ordförande/Kommunalråd
Telefon: 0225-341 63

**********************************************************************************************

Jag har ju sedan början av året på oliks sätt försökt få kommunens politiker och tjänstemän att förstå att våra demokratiska rättigheter även gäller för personer med utvecklingsstörning. Och just påpekat att nämnd och förvaltning ur detta perspektiv agerat felaktigt.

 
Men helt i linje med att trots att det fint lagar som sätter regler  för hur en kommun får agera i sin myndighetsutövning så blundar man för detta. Och avvisar dialog med motiveringen "att förvaltningen följt de rutiner som finns"
 
Nu har alltså både kommunens kommunalråd och kommundirektören trots löften om detta vägrat att uttala sig om giltigheten av kommunens uppsägning av hyreskontraktet gällande gruppbostaden.
 
Med tanke på uppgifterna om planerade förändringar den 2/9 skrev jag detta svar:
 
****************************************************
Hej Christina,
Tack för ditt svar.
Förvaltningen har nog följt de rutiner som skapats inom kommunens LSS-verksamhet. Om man därmed följt förvaltningslagens regler om medinflytande samt  IVO:s
beslut enligt bifogade dokument är en helt annan fråga. Som jag bevarar med nej.
 
Och det är ju för rättssäkerheten utmärkt att det finns en juridisk instans som kan bedöma detta på ett opartiskt sätt.

En konsekvens av att en av de boende vänt sig till förvaltningsrätten med överklaganoch inväntar svar blir att den planerade omplaceringen av både personal och boende som planerats till början av september ej kan genomföras då.
Om du ej delar denna bedömning är jag tacksam för ett svar med din syn på frågan.

Mvh
Anders Bond 

*******************************************************
Den 2/9 närmar sig. Återkommer med rapport.

Tillägg 190830

Fått svar svar på min direkta fråga till kommunalrådet om 2/9:

*******************************************************

Hej igen Anders

När det gäller IVO, LSS och dess lagstiftning så känner jag att jag inte har den kompetens som krävs att svara på din fråga. Jag litar på att de som är satta att sköta de här uppgifterna i kommunen både tjänstepersoner och politiker har tillräcklig kompetens. Om du vill ha ett mer uttömmande svar på frågan så hänvisar jag dig till ansvarig chef på förvaltningen eller omsorgens presidium.

Med vänlig hälsning/Best regards
CHRISTINA LUNDGREN (C)
Kommunstyrelsens ordförande/Kommunalråd
*******************************************************

Med anledning av detta svar skrev jag då detta brev till Omsorgsnämndens ordförande Owe Ahlinder.

*******************************************************

30/9 2019 Hej Owe,
Ref. till det mail Christina sänt till mig med en kopia till dig om vad som händer den 2/9 vid Bodavägen.

Jag har skrivit till kommunen och frågat om det finns något beslut som grund för att den ordinarie personalen vid Bodavägen enligt uppgift får nya arbetsplatser då. Vilket i praktiken innebär att Bodavägen då avvecklas som gruppbostad. Men inte fått något svar. Kan du hänvisa till ett sådant beslut?

En av de boende har fortfarande beslut om verkställighet på Bodavägen. Och hans företrädare har överklagat tvånget att lämna sitt boende till förvaltningsrätten. Självklart kan man inte flytta honom med tvång eller låta honom bo ensam med stöd av vikarier innan förvaltningsrätten sagt sitt,

Eller har du någon annan tolkning av rättsläget? I så fall vill jag naturligtvis få kännedom om denna före den 2/9. Det här handlar ju om myndighetsutövning där det finns klara regler för de berördas rättigheter.

Mvh Anders Bond
FUB

*****************************************************