16

Lägesrapport 6/5

20190506

Omsorgsförvaltningen har nu presenterat det protokoll från omsorgsnämnden som man anser gör uppsägningen av hyreskontraktet gällande Bodavägen giltigt

Klicka här för att se protokollet

Det man hänvisar till är alltså att nämnden för 6 år sedan godkände en tjänstemannarapport där Bodavägen 4 beskrivs på detta sätt:

”Bodavägen (privat fastighetsägare) är ett boende för fyra. Kontraktet löper ut 2019-12-31.
Det är en liten kostsam gruppbostad vilket skulle vara önskvärt att avveckla så snart som möjligt.
Ett alternativ är att undersöka om utbildningsförvaltningen skulle vara intresserad av lokalen till t.ex förskola, då skulle lokalen kunna släppas tidigare.”

Att man kan tolka protokollet som uttryck för att omsorgsnämnden visat en viljeinriktning att så fort som möjligt säga upp hyreskontraktet står helt klart. Men det står också helt klart att kommunal lagstiftning ställer betydligt större krav på omsorgsnämndens agerande än att enbart hänvisa till en för flera år sedan presenterad långtidsplan..

Det här handlar om ett myndighetsbeslut som får mycket djupgående konsekvenser för de berörda.
Hyresgästerna har utifrån förvaltningslagen en oreserverad rätt i sådan situationer att vara informerade om och att yttra sig över det aktuella förslag till beslut.

Omsorgsnämnden har inte fattat något beslut rörande uppsägningen av hyreskontraktet i samband med att den verkställdes. Uppsägningen har därför obehörigt verkställts av omsorgsförvaltningen i strid med gällande kommunala beslutsordning. Det bör därför bedömas som ogiltigt, en nullitet enligt juridisk terminologi.

Omsorgsförvaltningens chef har nyligen entledigats från sin tjänst, Kommunen hänvisar tills vidare till kommundirektören. Av denna anledning sände jag den 24 april följande skrivelse
 :
*******************************************************************
Till
Kommundirektör Annika Strand
Hedemora kommun

Ang. hyreskontrakt  gällande gruppbostaden Bodavägen 4

Det har nu bekräftats av kommunstyrelsens sekreterare att det ej finns något beslut i omsorgsnämnden som grund för uppsägningen av hyreskontraktet gällande gruppbostaden Bodavägen 4.
Uppsägningen har därmed obehörigt gjorts på tjänstemannanivå och saknar därför giltighet. Om kommunen vidhåller önskan att säga upp kontraktet måste ett formellt beslut gällande detta tas av omsorgsnämnden.
Om kommunen hävdar att den verkställda uppsägningen av hyreskontraktet är giltig, emotser undertecknad ett svar där slutsatsen motiveras. Detta som underlag för övervägande om eventuell prövning vid juridisk instans.
Hedemora 24 april 2019
Anders Bond
Ordf.
FUB lokalförening Hedemora-Säter.
Sågvägen 4
776 35 Hedemora
***************************************************************************