Min roll 2Eftersom D. och hennes barn fått avslag på sin begäran om uppehållstillstånd genom en dom i Migrationsdomstolen där man i sin motivering gällande de medicinska faktorerna uppenbart fått missledande upgifter av Migrationsverket bedömde jag att det fanns fog för att anföra detta som nya omständigheter som skäl för inhibition av utvisningsbeslutet.


Fick via kontakter med handikapporganisationer kontakt med en ansedd neurolog med ingående kunskaper om läget inom medicinska området i Kosvo idag. Han skev ett intyg där det framgick att någon möjlighet till en akut operation för Mirjeta om hennes komplicerade shunt skulle börja krångla finns inte i Kosovo idag. Bifogade detta men fick ett svar från Migrationsverket där man på intet sätt såg detta som ett skäl för att inhibera avvisningen. I svaret även hävdade man att vi åberopat ”...att hon tvingas leva med en dräneringssond minst fem till sex år” .Något vi givetvis inte gjort.Jag skickade ny skrivelse där jag anförde att det vore rimligt att man åtminstone temporärt inhiberade beslutet under tiden man lät medicinskt sakkunniga bedöma de medicinska faktorerna.

Svaret på denna skrivelse var av karktären ”Godag, yxskaft”, sannolikt skrivet efter något mall av en semestervikarie.

Skrev därför en ny begäran om att man skulle låta medicinskt sakkunniga granska ärendet. Jag avslutade denna skrivelse på följande sätt: ”Förutom de rent medicinska faktorernas betydelse i detta ärende rör ärendet på ett påtagligt sätt tolkningen av begreppet synnerligen ömmande skäl rörande barn i asylprocessen. Här rör det sig om fyra små barn, varav ett med funktionshinder, fött här i Sverige. Ärendet berör även i hög grad bedömningen av anknytning som asylskäl då familjen har alla sina nära anhöriga i Sverige och saknar nätverk i det tidigare hemlandet. Det finns därför sannolikt ett stort allmänintresse för insyn i ärendet, och det sätt på vilket det hanteras av myndigheterna. Av detta skäl har en kopia av denna skrivelse tillställts verksamhetschef Anette Bäcklund.”

Kontaktade sedan TV4 som blev intresserade och gjorde ett lokalt inslag med Mirjeta och mamma D. Det visades även vid en morgonsändning över riksnätet. Man följde även upp med en telefonintervju med en handläggare på Migrationsverket. TV4 har förklarat att man är intresserad av att fortsätta bevakningen. Tyvärr är det ju så att den enda chansen i sådana här fall är om det blir offentligt och att det bildas en opinion mot avvisningsbeslutet.

Det svar jag så småningom fick från Migrationsverket var betydligt mer mångordigt än de tidigare men budskapet var klart och tydligt. ” Den shunt/ventil som kan komma att behöva opereras in finns att tillgå på den privata marknaden”. Och därmed har man bevisat att det inte finns medicinska skäl för Mirjeta att stanna i Sverige. Att det just är doktorn som akut kan operera det handlar om låtsas man inte om. Man får väl hoppas att det i förpackningen ligger en monteringsanvisning och något verktyg som när man handlar på IKEA.

Jag har hela tiden under denna skriftväxling varit väl medveten om att möjligheterna till att få gehör synpukterna i praktiken varit i det närmaste obefintliga. Men de har i alla fall bidragit till att skjuta upp hemresan. Vilket även gjort att Mirjeta hunnit få en hel del hjälpmedel utprovade och tillverkade. Och det finns alltid ett litet, litet hopp att ju längre tiden går så ökar barnens chanser att få stanna med motivet anknytning till landet. Och jag kommer att fortsätta på den linjen så länge det går.

Men som jag ser det så är min allra viktigaste uppgift nu att stötta D. i hennes ytterst pressande situation. Genom att vara en medmänniska som tror på henne och ger stöd, både praktiskt och känslomässigt.