Asylprocessen

SammanfattningMirjeta är född här i Sverige. Mamma Drita är ensamstående, har ytterligare tre barn. Hon har alla sina släktingar, föräldrar och syskon här i Sverige, som alla fått asyl här. Sökte sig till dem när hon övegivits av sin sambo. Födde Mirjeta en kort tid efter hitkomsten.

Mirjeta föddes med ryggmärgsbråck, det blev komplicerade operationer och man tvingades operera bort större delen av vänster lillhjärna. Mirjeta har efter sina förutsättningar utvecklats mycket bra, genom ett mycket fint stöd från barnhabiliteringen och sjukvården. Hon har en shunt som gör det möjligt att justera vätsketrycket utan operation. Senast i höstas gjordes en akut sådan justering vid barnkliniken I Västerås. Västsketrycket i hjärnans hålrum var då för lågt vilket skulle ha lett till ytterligare hjärnskador eller döden om hon ej fått denna akuta sjukvårdsinsats.

Migrationsverket fattade sitt beslut om uppehållstillstånd i april 2008. Man ansåg ej att det förelåg skäl för uppehållstilstånd. Om Mirjetas hälsotillstånd skrev man så här:

“Migrationsverkets bedömning är att Mirjeta Tahiri redan erhållit den mest akuta vården I Sverige. I det ingivna läkarintyget omnämns ingen ytterligare större operation eller annan framtida omfattande behandling. Det har inte visats att den efterbehandling hon kan komma att behöva inte finns att tillgå i Kosovo. Avseende de eventuella kroppsliga eller mentala handikapp Mirjeta Tahiri kan komma att få i framtiden finns I Kosovo frivilligorganisationen Handikos som kan erbjuda sjukgymnastik, anpassad träning, psykosocialt stöd, kamratprogram, förskoleverksamhet och utbildning av föräldrar. Handikos hjälpmedel och service är är kostnadsfri.”

Man bedömer alltså att Mirjeta är “färdigbehandlad” och och hänvisar till en icke-medicinsk frivilligorganisation för förebyggande åtgärder gentemot eventuella kroppsliga och eller mentala handikapp.

Uppenbart har man inte på något sätt ansträngt sig för att förstå att för Mirjeta är det livsavgörande att ha tillgång till kontinuerlig översyn av shuntens funktion och vid behov en akut mycket kvalificerad medicnsk insats, som kan, men ej nödvändigtvis, innefatta en operation.

Beslutet överklagades till Migrationsdomstolen. Uppenbart har Migrationsverkets föredragande i målet gått ytterligare ett steg i att tona ner det medicinska behov man har om man har diagnosen Hydrocephalos. Man har i denna ambition gått så långt att man inför domstolen har givit en helt felaktig definition av diagnosen Hydrocephalos.

Så här skriver Migrationsdomstolen i sin motivering:

“Av utredningen och uppgifter i Migrationsverkets beslut framgår att hydrocephalos (“vattenskalle”) är en förhållandevis vanlig hjärnmissbildning i Kosovo och att det finns vård att tillgå samt att behandlinen oftast är avgiftsfri,”

Hydrocephalos är en sjukdom rörande vätsketrycket i hjärnan. Den kan i olyckliga fall leda till hjärnskador. I dessa fall är habiliterande insatser som exempelvis kan ges av Handikos viktiga. Men det är ju något helt annat än insatserna för att se till att vätsketrycket i hjärnan ligger på en normal nivå.

Det här är sannolikt inte helt lätt att ha klart för sig om man sitter i en domstol som jurist eller lekman. Men eftersom utgången i det här målet huvudsakligen grundas på medicinska fakta, borde man rimligen för rättssäkehetens skull anlitat medicinsk expertis för klarläggande av de medicinska aspekterna.

Det måste bedömas som ytterst anmärkningsvärt att en dom som rör en hel familjs fortsatta liv I det här fallet fattas utifrån en en helt felaktigt definierad medicinsk diagnos.

Undertecknad fick familjens förtroende att föra deras talan drygt ett år efter Migrationsdomstolens dom. På olika sätt har jag försökt via processförvaltningsenheten vid Migrationsverket föra fram detta och gång på gång vädjat om att medicinsk expertis skulle anlitas för att ge en adekvat bild av Mirjetas medicinska behov. I detta har jag även formellt begärt att en av verkets förtroendeläkare skulle granska ärendet.

Men alla dessa vädjanden har avvisats.

Nu finns Mirjeta i Kosovo och redan efter två månader inträffade de vi i familjens närhet varit så rädda för: shunten började krångla och Mirjeta drabbades av en inflammation kring hela röret.

Ett ytterst plågsamt förlopp. Det visade sig tursamt nog att inflammationen nu har gått tillbaka, men med stor sannolikt har förloppet påverkat vätsketrycket i hjärnan med okända följder. Det är därför av yttersta vikt att Mirjeta snabbt får tillgång till en kontroll och en justering av vätsketrycket om så behövs.

Redan i det inledande skedet då inflammationen började sökte Mirjetas hjälp vid Universitetssjukhuset I Pristina, men avvisades utan att ens få en ytlig bedömning. Något som upprepats vid ytterligare tillfällen.

TV4 har via ett reportage I Kosovo bekräftat att möjligheterna att få en kontroll och eventuell justering av vätsketrycket ej är möjlig att få I Kosovo, ens om man är beredd att betala de stora summor en sådan insats skulle kräva.

Från sjukhuset har man klart deklarerat att man inte ställer upp med kontroll av shuntar som opererats in av läkare utanför sjukhuset. En förutsättning är det ur medicinsk synpunkt helt absurda och synnerligen riskfyllda rekommendationen att byta ut den shunt Mirjeta nu har, vilken är justerbar utifrån.

Som jag ser det har Migrationsverket i det här ärendet grovt brustit i det det ansvar man har som myndighet. Och försatt ett litet barn i en ytterst plågsam och livshotande situation. På intet sätt i samklang med de utfästelser om hänsyn till barnets bästa, som vårt land givit utifrån F.N.:s Barnkonvention.

Utifrån detta kräver jag som ombud för Mirjeta Tahiri och hennes familj ett klargörande rörande nedanstående.

Migrationsverket har felbedömt Mirjetas medicinska behov och givit domstolen ett felaktigt underlag för sitt beslut.

Kan Migrationsverket visa att det idag i Kosovo är möjligt att få tillgång till regelbunden översyn av shuntens funktion,

- vid tecken på dysfunktion med mycket kort varsel få tillgång till en akut medicinsk bedömning samt därav föranledda insatser för att säkerställa ett normalt vätsketryck i hjärnan.

- att detta kan ske utan att det ur medicinsk perspektiv helt absurda och livshotande förslag från Universitetssjukhuset i Pristina förverkligas, som skulle innebära att man först byter ut shunten för att få tillgång till till kontroller och eventuella akuta insatser

Om detta ej är möjligt har Migrationsverket handlat i strid med svensk lagstiftning och praxis. Avvisningsbeslutet bör under dessa förutsättningar upphävas och familjen beviljas en ny prövning grundad på medicinskt korrekta fakta.