SkrivelseHar sänt en skrivelse till Förvaltningsprocessenhetens chef med några frågor. Kopia nedan


********************************************************************************************************************* Kopia till Rättschef Mikael Ribbenvik och
Generaldirektör Dan Eliasson

                                                                          Hedemora den 2 mars 2010

Till
Chefen för Förvaltningsprocessenheten
Anette Bäckström

Undertecknad har under drygt ett års tid som ombud för en ung mamma med fyra barn från Kosovo haft återkommande kontakter med Förvaltningsprocessenheten i Solna. (Beteckn. 6644409)

I ärendet har jag anfört skäl för inhibition utifrån två medicinska omständigheter, den yngsta dotterns möjlighet till livsuppehållande vård i Kosovo samt mammans psykiska ohälsa som utgör en en uppenbar risk för samtliga barns säkerhet.

Dessutom har jag anfört nya omständigheter rörande pappans roll som vårdnadshavare.

Jag är medveten om att avslag på inhibitionsbegäran ej kan överklagas. En förutsättning vid en rättssäker myndighetsutövning är dock att ärenden bereds på ett omsorgsfullt och objektivt sätt. Min erfarenhet av skriftväxlingen med nämnda enhet är att man på flera väsentliga punkter brutit mot denna princip. Därav denna skrivelse där jag framför några frågor som min huvudman och undertecknad förväntar oss svar på.

1.På vilka grunder och med vilken rätt har enheten i sitt svar 09 07 31 avfärdat min begäran om medicinsk utredning?

I sin motivering anger man ”då Mirjetas hälsotillstånd eller den sjukdom hon lider av inte har ifrågasatts av Migrationsverket. Då det är just Migrationsverkets uppfattning om Mirjetas medicinska behov och sjukdom som legat till grund för mina upprepade krav på att medicinsk sakkunnig granskar ärendet, kan denna motivering knappast ses som relevant.

För Mirjetas överlevnad krävs en kontinuerlig övervakning av funktionen hos den komplicerade shunt hon har inopererad samt möjlighet till akuta, kvalificerade medicinska insatser vid dysfunktion. I ett intyg som jag bifogade vid min första begäran om inhibition visades att några sådana möjligheter erbjuder ej sjukvården i Kosovo idag.

I beslutet 09 07 31 hänvisar man till en skrivelse från UD: 17949 ”Tillgång till vård för Hydrocephalus/Vattenskalle (Kosovo). I denna framgår att ”Den behandling som erbjuds dessa patienter i Kosovo är att man Universitetssjukhuset i Pristina opererar in en shunt/ventil för att avleda vätskan.”

I UD:s skrivelse nämns ingenting om de möjligheter till kontinuerlig kontroll och till aktuta insatser för justering av vätsketrycket vid eventuella avvikelser som karaktäriserar Mirjetas medicinska behov. Mirjeta har redan en shunt inopererad strax efter födelsen i Sverige.

I slutet av november inträffade en allvarlig incident då vätsketrycket i Mirjetas hjärna plötsligt föll till en så låg nivå att ventriklarna i hjärnans hålrum föll samman. Hon räddades till livet denna gång tack vare att snabbt ingripande från barnkliniken i Västerås. Hon var då inlagt under en veckas tid och läkarna lyckades med hjälp av upprepade konsultationer av specialister återställa ett normalt vätsketryck. Denna omständighet anfördes vid en komplettering av min skrivelse 091220. I beslutet framkom att man inte betraktade detta som något relevant i ärendet.

Kring Mirjetas medicinska behov kvarstår sålunda det faktum att sjukvården i Kosovo idag ej kan erbjuda de medicinska insatser som krävs för att hon ej skall löpa en uppenbar risk att få ytterligare hjärnskador eller mista livet. Några medicinskt relevanta fakta som motsäger detta har ej framförts från Förvaltningsprocessenhetens sida.

Den 22/2 2010 ingav undertecknad formell begäran om att de medicinska faktorerna i ärendet skall prövas av förtroendeläkare. Denna skrivelse har ännu ej besvarats.

Bakgrunden till denna skrivelse är förutom det ovan angivna kring Mirjeta de omständigheter kring mammans djupgående psykiska ohälsa som dels inneburit att hon sedan slutet av sommaren ej kunnat ta ansvar för sina barn och att denna ohälsa också innebär fara för barnens säkerhet.

Mina skrivelser kring detta har bemötts med att hennes ”hälsotillstånd har i allt väsentligt tidigare varit föremål för Migrationsverkets och migrationsdomstolens prövning”. Det har handlat om nya ,ytterst allvarliga omständigheter, som rimligen inte kan ha prövats tidigare av vare sig Migrationsverket eller migrationsdomstolen.

2. På vilka grunder och med vilken rätt har man valt att ej ens kommentera dessa omständigheter?

Samt slutligen

3. Är det förenligt med rättssäkerhet och ämbetsmannansvar att förneka min huvudman och hennes barn en prövning av medicinskt sakkunniga i detta ärende där de medicinska faktorerna är helt avgörande för deras framtida liv?

Europarådet för mänskliga rättigheter har vädjat till Sverige och andra länder att stoppa avvisningar till Kosovo, då man där saknar resurser att ta emot stora flyktingströmmar. Migrationsministern har uttalat att detta inte innbär något nytt generellt ställningstagande rörande avvisningar till Kosovo. Men har hänvisat till den möjlighet till individuell prövning som finns.

Det här är ett sådant ärende där tolkningen av ”synnerligen ömmande omständigheter” utsätts för prövning.
Det är ett stort allmänintresse för denna fråga.

Anders Bond
Sågvägen 4
776 35 Hedemora

0225-13435
abond@kognitron.se