Om asylprocessenNär man söker asyl i Sverige vänder man sig till Migrationsverket som gör en utredning och fattar ett beslut i ärendet.

Om man inte är nöjd med beslutet kan det överklagas till Migrationsdomstolen. Man har då rätt att få en advokat som hjälp i processen.

Det finns även möjlighet att överklaga detta beslut till Migrationsöverdomstolen.Men för detta krävs ett prövningstillstånd som endast beviljas i undantagsfall.

Om man fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd inleds planeringen av återresan. Advokathjälpen upphör då.

Om man efter det att domen vunnit laga kraft anser att man kan påvisa att det föreligger nya omständigheter som skäl för att avvisningen ej bör verkställas har man möjlighet att vända sig till Migrationsverkets Förvaltningsprocessenhet. Där har man möjlighet att besluta om inhibition av avvisningsbeslutet och bevilja uppehållstillstånd.

I utlänningslagen framgår att ett av skälen kan vara att "det finns medicinska hinder eller annan särskild anledning att beslutet inte bör verkställas".

I praktiken anses idag medicinska hinder enbart föreligga om den avvisade är så sjuk att han eller hon inte bedöms klara själva återresan.